Blog & Event
7 phút đọc

Top 70 Truy Vấn SQL Quan Trọng Năm 2023

Trong top 70 này, nhà Mastering Data Analytics tóm tắt cho bạn Top 10 mà nhà MDA xem đây là quan trọng nhất

1. Truy vấn SQL để truy vấn bảng

Có thể chạy truy vấn này để truy xuất danh sách các bảng có trong cơ sở dữ liệu trong đó cơ sở dữ liệu là “My_Schema”.

Với lệnh SELECT, người dùng có thể xác định các cột mà họ muốn lấy trong kết quả truy vấn. Lệnh này cũng hữu ích để lấy cột mà người dùng muốn xem làm bảng đầu ra. Câu lệnh SELECT được áp dụng để lấy dữ liệu từ một bảng. Dữ liệu lấy ra được đưa vào một bảng kết quả, được đặt tên là tập kết quả. Dữ liệu đầu ra được lưu trong một bảng kết quả. Bảng đầu ra này cũng được gọi là tập kết quả.

2. Truy vấn để chọn cột từ bảng

Đây có lẽ là những ví dụ truy vấn SQL hữu ích nhất. Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi đang trích xuất cột hoặc thuộc tính “Student_ID” từ bảng “STUDENT”. Câu lệnh select được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn muốn hiển thị tất cả các thuộc tính từ một bảng cụ thể, đây là truy vấn phù hợp để sử dụng:

3. Truy vấn xuất dữ liệu bằng ràng buộc

Truy vấn SQL này truy xuất các thuộc tính đã chỉ định từ bảng trên ràng buộc ID nhân viên = 0000

4. Truy vấn để xuất dữ liệu đã sắp xếp bằng cách sử dụng ‘Oder by’

Truy vấn này sắp xếp các kết quả liên quan đến thuộc tính được tham chiếu bằng cách sử dụng “Sắp xếp theo” – vì vậy, ví dụ: nếu thuộc tính đó là một kiểu dữ liệu số nguyên, thì kết quả sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần; tương tự như vậy, nếu kiểu dữ liệu là Chuỗi thì kết quả sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Mệnh đề order by được sử dụng để sắp xếp dữ liệu từ bảng. Mệnh đề order by phải luôn được sử dụng ở phần cuối cùng của truy vấn SQL.

Thứ tự của kết quả cũng có thể được đặt theo cách thủ công, sử dụng “asc” để tăng dần và “desc” để giảm dần.

Tăng dần (ASC) là điều kiện mặc định cho mệnh đề ORDER BY. Nói cách khác, nếu người dùng không chỉ định ASC hoặc DESC sau tên cột, thì kết quả sẽ chỉ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

5. Truy vấn SQL để xuất dữ liệu đã sắp xếp bằng cách sử dụng ‘Group by’

Thuộc tính ‘Nhóm theo’ nhóm dữ liệu kết quả theo thuộc tính đã chỉ định.

Truy vấn SQL bên dưới sẽ chọn các cột Tên, Tuổi từ bảng Bệnh nhân, sau đó sẽ lọc chúng theo giá trị Tuổi để bao gồm các bản ghi có Tuổi trên 40, sau đó sẽ nhóm các bản ghi có giá trị Tuổi tương tự và cuối cùng sẽ xuất chúng được sắp xếp theo Tên. Nguyên tắc cơ bản là mệnh đề group by phải luôn theo sau mệnh đề where trong câu lệnh Select và phải đứng trước mệnh đề Order by.

Một ví dụ khác về việc sử dụng Nhóm theo: biểu thức này sẽ chọn các bản ghi có giá nhỏ hơn 70 từ bảng Đơn hàng, sẽ nhóm các bản ghi có giá tương tự, sẽ sắp xếp đầu ra theo giá và cũng sẽ thêm cột COUNT(giá) mà sẽ hiển thị có bao nhiêu hồ sơ với giá tương tự đã được tìm thấy:

Lưu ý: bạn nên sử dụng cùng một nhóm cột cho cả lệnh SELECT và GROUP BY, nếu không bạn sẽ gặp lỗi. Rất cám ơn Sachidannad đã chỉ ra điều đó!

Truy vấn SQL để thao tác dữ liệu bằng hàm toán học

Có rất nhiều hàm toán học tích hợp sẵn như COUNT và AVG cung cấp các chức năng cơ bản để đếm số lượng kết quả và tính trung bình cho chúng tương ứng.

6. Thao tác dữ liệu bằng COUNT

Truy vấn này hiển thị tổng số khách hàng bằng cách đếm từng ID khách hàng. Ngoài ra, nó nhóm các kết quả theo quốc gia của từng khách hàng. Về tổng thể, nếu người dùng xác định DISTINCT, thì họ cũng sẽ xác định query_partition_clause. Mệnh đề này là một phần của mệnh đề phân tích và các mệnh đề khác như order_by_clause và windowing_clause không được phép.

Cú pháp: SELECT COUNT(colname) TỪ tên bảng;

7. Thao tác dữ liệu bằng SUM

SUM tính tổng của thuộc tính được cấp cho nó làm đối số. SUM là một hàm tổng hợp và nó tính tổng của tất cả các giá trị riêng biệt. và tổng của tất cả các giá trị trùng lặp.

8. Thao tác dữ liệu bằng AVG

Đơn giản – trung bình của một thuộc tính nhất định. Trung bình cũng là một hàm tổng hợp trong SQL. Hàm AVG() tính giá trị trung bình của các giá trị không NULL trong một cột. Nó bỏ qua các giá trị null.

9. Truy vấn SQL để liệt kê tất cả các Chế độ xem

Truy vấn SQL này liệt kê tất cả các dạng xem có sẵn trong lược đồ.

10. Truy vấn để tạo một View

Dạng xem là một bảng phù hợp được hình thành do kết quả của một truy vấn. Nó có các bảng và hàng giống như bất kỳ bảng nào khác. Thông thường, bạn nên chạy các truy vấn trong SQL dưới dạng các dạng xem độc lập vì điều này cho phép truy xuất chúng sau này để xem kết quả truy vấn, thay vì mỗi lần tính toán cùng một lệnh cho một tập hợp kết quả cụ thể.

(nguồn tham khảo: https://bytescout.com/blog)

Mastering Data Analytics hân hạnh cùng bạn đồng hành trong ngành Data. Các lớp Business Intelligence được tổ chức khai giảng hàng tháng. Truy cập Khóa học Business Intelligence để cập nhật thời gian khai giảng khóa mới nhất nhé. Bạn cũng đừng quên follow Fanpage Mastering Data Analytics để nhận nhiều kiến thức bổ ích về Data mỗi ngày nhé! Nếu có thắc mắc về khóa học, gọi đến hotline 0961486648 để được giải đáp trực tiếp và nhanh nhất.