MASTERING DATA ANALYTICS
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Free Materials

BỘ TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

Bộ Tài Liệu Chuyên Ngành Các Lĩnh Vực

Trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn, tài liệu chuyên ngành đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt đối với lĩnh vực phân tích dữ liệu, để có thể đưa ra các phân tích có giá trị nhất cho các bài toán của doanh nghiệp, ta cần hiểu rõ phạm vi hoạt động của ngành.
Để có thể giải quyết các bài toán về phân tích dữ liệu chuyên ngành, ta cần tìm kiếm các tài liệu để giúp ta hiểu rõ những chỉ tiêu nào cần đưa vào phân tích và cách sử dụng các công cụ để tạo ra các báo cáo tổng hợp. Bộ tài liệu tham khảo dưới đây gồm các tài liệu chuyên ngành về ngân hàng, tài chính, thương mại điện tử, sức khỏe, bảo hiểm và fintech/tài chính có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề này một cách dễ dàng.

Read More »
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.