[Prudential] TUYỂN DỤNG NGÀNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Performance Management Senior Specialist

(Chuyên viên cấp cao Hiệu quả Kinh doanh Kênh PRUVenture)

  • Tìm hiểu thông tin chi tiết về công việc tại: Linkedin
  • Liên hệ để biết thêm thông tin tại đây: vo.hong.phuong@prudential.com.vn
 
 
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.