Khóa học SQL for Business Intelligence của Mastering Data Analytics là một khóa học trực tuyến giúp người học tìm hiểu và sử dụng ngôn truy vấn SQL trong quá trình phân tích dữ liệu. Trong khóa học này sẽ giúp mọi người viết được các câu lệnh để truy vấn được dữ liệu, xử lý dữ liệu nhằm mục đích phân tích khi làm Business Intelligence trên SQL.

Khóa học bao gồm các bài giảng, bài tập và hỗ trợ từ MDA để giúp người học có thể áp dụng SQL vào quá trình phân tích dữ liệu.